EURO-YOUTH MEDIALAB

“Euro-youth MEDIALAB” är ett projekt på två år finansierat av det Europeiska ERASMUS+ programme Key action 2. Projektet har 10 partners från: Bulgarien, Kroatien, Finland,  Frankrike, Nord Irland (UK), Italien, Polen, Slovakien, Spanien och Sverige.

Målet med detta projekt är att möjliggöra det för ungdomar att som ungdomsreportrar undersöka lokalsamhället och vad medborgarskap betyder för dem själva och dela resultaten med andra MediaLab ungdomar involverade i detta projekt. En webbplattform möjliggör det också för ungdomarna att diskutera dessa för dem intressanta frågorna med andra ungdomar inom projektet i ljuset av ett förändringens Europa.

PROJEKT PARTNERS

Projektet utgörs av 10 tvärsektoriella partners från olika sektorer i samhället. 5 icke statliga organisationer, 3 lokala/regionala institutioner, 1 universitet och 1 regional innovations center från :

Bulgaria Croatia Finland France Italy
North-Ireland (UK) Poland Slovakia Spain Sweden

Spridda mellan landsbygdsområden liksom städer, arbetar de med information i religiösa konfliktområden liksom i regioner med en ungdomasarbetslöshet på över 55%, projekt partners som alla är målmedvetna till att använda sin skicklighet, kunskap, erfarenhet för att utveckla denna nya strategi.

Läs mer om de olika projektdeltagarna

 Multimedia Rapporter

Efter att ha genomfört sina undersökningar och skapat multimedia rapporter kommer alla 10 deltagande parter att dela dessa rapporter mellan varandra för att utbyta olika lärdomar de gjort. 

De olika multimedia rapporterna kommer också spridas lokalt. Dessutom via internet kommer alla projekt partners få de olika rapporterna så de kan sprida och dela med sig av de resultat och frågor som bearbetats i projektet  i sina regioner.

Ungdomsreportrar

Var och en av de 10 projektdeltagarna kommer att arbeta med att skapa en Lokal Grupp med 10-20 ungdomar från olika bakgrund. 

Alla projektpartners har till uppgift att stötta de deltagande ungdomarna i deras arbete som ungdomsreportrar i syfte att: 

  • Identifiera olika EU frågor som de själva vill undersöka i sitt närområde.
  • Stötta ungomsreportrarna i deras arbete med att ta fram nödvändigt och intressant material som de behöver i sitt arbete. Även att se till att ungdomsreportrarna når rätt samhällsnivå i sitt arbete. 
  • Producera olika multimediala rapporter anpassade för olika media som ungdomsreportranra sedan kan dela med andra ungdomar lokalt och internationellt inom projektet.
  • Öka medvetenheten kring gemensamma EU-frågor så som migranter.
  • Påverka sitt lokalsamhälle och sociala omgivning.

& DEBATTER

Alla tio lokala grupper kommer tillsammans debattera en gemensam fråga, migration. Debatten kommer ske via webben samt vid olika virtuella kanaler.  Efter dessa debatter mellan deltagarna i projketet kommer varje partner också genomföra en lokal debatt som även kommer spelas in på video och delas.

WEBBPLATTFORM

Syftet med en webbplattform är att möjliggöra virtuella utbyten mellan de olika ländernas lokala grupper av ungdomsreportrar samt för att ungdomsreportrarna  ska kunna dela sina multimedia rapporter mellan varandra. Dessutom för att möjliggöra en debatt mellan deltagarna kring frågan om migration inom EU.

Plattformen gör det också möjligt för alla organsiationer som arbetar med ungdomar att:

  • Registrera en egen Lokal Grupp och genom att använda den metod som vi i detta projekt utvecklat för att rekrytera och engagera egna ungdomsreportrar.
  • Hitta egna projektpartners för att organsiera virtuella eller andra ungdomsutbyten mellan varandra eller med ungdomsreportrar som redan finns i detta projekt. 
  • Använda sig av de multimedia rapporter som producerats inom detta projekt för sin egen pedagogiska vinning.
  • Föreslå nya EU- frågor att undersöka och debattera mellan deltagare runt om inom Europa.
  • Arbeta tvärsektoriellt mellan olika typer av institutioner, organisationer, myndigheter, skolor mm.

VIRTUELLA UTBYTEN vs VERKLIGA UTBYTEN

Ungdomar från alla lokala grupper kommer interagera med andra ungdomar i sina respektive samhällen för att sprida sina multimedia rapporter, åsikter i olika frågor, söka information mm. Ungdomar från lokala grupper i Frankrike, Sverige, Spanien, Bulgarien, Nord Irland och Finland kkommer också ha möjlighet att delta i verkliga utbyten. Under detta 2-åriga projekt kommer dessa sex partners delta i ett utbyte där 5 ungdomar och en ledare ges möjlighet att delta från varje region.             

 Let’s see it in video !