Meet the other groups :

 

 • Брой участници : 15
 • Възраст на участниците : 11 до 22
 • Периодичност на срещите : 1 сесия месечно, в петък
 • Дата на създаване : 1 септември 2016
 • Местонахождение : Дънганон, област Тирон, Севрена Ирландия
 • Младежки лидери : Matt Graham & Heather McLaughlin
 • Говорими езици : английски
 • Опит в младежки обмени : Членовете на групата са участвали в обмени в:
  Ница, Франция, октомври 2016 с участници от България, Франция, Испания и Швеция

  Шелефтео, Швеция през юни 2017 с участници от България, Франция, Испания и Швеция 

 • Контакти : heather@eurolink-eu.net  + 44 (0) 2885549606

 

 • Мултимедийни инструменти : Групата се среща, за да обсъди теми, които представляват интерес за участниците в нея. Членове на групата правят проучване по темата и интервюират експерти. След това създават мултимедиен репортаж по избраната тема и го разпространяват в социалните медии.

 • Събития : Групата се среща с мигранти в региона и народни представители, за да дискутират въпроси за миграцията, гражданството и други европейски теми. 

 • Обмени : Някои от членовете на групата са участвали в обмени по програма Erasmus+  във Франция през октомври 2016 година и в обмен в Швеция през юни 2017 с младежи от Швеция, България, Испания и Франция. Друга част от членовете ще участват в  обмен в България през 2018 година.

 • Други : Групата е мотивирана да търси контакти с младежи от цяла Европа и чрез виртуални обмени да споделя и дискутира идеи на английски език в търсене на възможности за бъдещи младежки обмени. 

 

 

Северноирландската група реши да работи по 3 специфични теми през 2017-2018 година : 

 • Тема 1 : Мигранти; Мир и гражданство

 • Тема 2 : Технологии (еволюция, прогрес, въздействие върху човечеството…) 

 • Тема 3 : Манипулиране чрез медиите 

И основната хоризонтална тема : 

 • Основна тема : Мигранти и бежанци   (самостоятелно пътуващи непълнолетни, манталитет…)

 

 

 Meet the other groups :

 • Number of youth : 15

 • Age in the group : 11 to 22

 • Periodicity of meetings : 1 session once per month on a Friday

 • Date of création : 01st September 2016

 • Localization : Dungannon, County Tyrone, Northern Ireland

 • Youth workers : Matt Graham & Heather McLaughlin

 • languages spoken : English

 • Experience in youth exchanges : The group participated in an exchange with Bulgaria, France, Spain, Sweden in Nice, France in October 2016 to discuss migration.

 • Contact : heather@eurolink-eu.net  + 44 (0) 2885549606

 • Multimedia Tools : The group meet to discuss topics of interest to them, they reresearch the topic and interview experts. They create a multimedia report of the topic which they circualate through social media.

 • Events : The group meet with migrants in their region and elected representatives to discuss issues of migration, citizenship and other European issues. 

 • Exchanges : some youth  participated in an Erasmsu+ exchange in France in October 2016 with youth from Sweden, Bulgaria, Spain and France. Another group of youth will participate in an exchange in Sweden in June 2017 with yout from France, Bulgaria, Spain, Finland and Slovakia.

 • Others : The youth group is very keen to make contact with other youth throughout Europe as part of a virtua exchange to share and discuss ideas in English and to explore psooible future  youth exchanges. 

The french local group has decided to work on 3 specific topics for 2017-2018 : 

 • Topic 1 : Migrants; Peace Building and citizenship

 • Topic 2 : Technology (evolution, progress, impact on human being…) 

 • Topic 3 : Mass Media manipulation 

And a main transversal topic : 

 • Main Issue  : Migrants and refugees  (isolated minors, mentality…)