Foyer Rural CEPAGE

Poznaj grupę

Wszystkie raporty francuskiej grupy:

Dissemination Event – France

Highlights of the dissemination event of Euro Youth MediaLab partnership in French and English More reports from this local group:...

Dissemination Event – France

Highlights of the dissemination event of Euro Youth MediaLab partnership in French and English More reports from this local...

Start of the journal „Media Lab Info”

The French local group present the first edition of their newspaper

The situation of isolated minors

Report about isolated minor including life-story and answer from Khadija

Call for newspaper

The french call for participation to a newspaper

Let’s talk about Europe

The french MediaLab group is debating about the migrant issue

Run like a girl

Inspired by the campaign „Run like a girl”

MediaLab’Info Newspaper

MediaLab’Info Newspaper

Youth Exchange about migration

Report from the youth exchange about migration

Puget-Théniers – Alpes-Maritimes  -Région PACA France – + 33 (0)4 93 03 16 01 – contact@foyer-rural-cepage.com

 

 

 

 

 

 

Euro-Net

 

 The Italian wishes for the European Union Migrants : what italian kids says about it

 


  • The italian youth group has produced a video report about their feeling concerning the european union..
  • The Italian youth group has also produced a video report related to the Migration issue in Italy. They give their opinion about Migrants..

 

Euro-Net – Potenza-Basilicata-Italy

 

– + 33 (0)4 93 03 16 01 – euro-net@memex.it

Regionalna Rada w Pohjois-Savo

Doświadczenie w europejskim wolontariacie Polityka zdrowotna w UE
  • Fińska grupa młodzieżowa przeprowadziła wywiad z młodą kobietą, która działa jako europejski wolontariusz w Finlandii. The European Voluntary Service (EVS) – Wolontariat Europejski oferuje możliwość mobilności indywidualnej dla młodzieży w Europie.
  • Fińska grupa młodzieżowa stworzyła raport multimedialny dotyczący wyborów zdrowotnych w Unii Europejskiej. Członkowie grupy spotkali się z europejskim komisarzem Vytenis Andriukaitis i przeprowadzili z nim wywiad;

Régional Council of Pohjois-Savo –  Kuopio -Pohjois-Savossa- Finlandia

– + 358 (0)44 7142 653 – jari.sihvonen@pohjois-savo.fi

ADEGUA

Hiszpańska grupa młodzieżowa przygotowała reportaż wideo dotyczący młodzieży i mediów społecznych, wpływu na ich życie, zastosowanie i ryzyko oraz różnice międzypokoleniowe w ich postrzeganiu.

Hiszpańska grupa młodzieżowa przygotowała reportaż wideo dotyczący migracji w Unii Europejskiej.

 

ADEGUA – Baena -Andalusia- HISZPANIA +34 957 69 10 84 – rmoreno@adegua.com

The Rural Centre

Młodzież z Irlandii Północnej przygotowała reportaż wideo, w którym przygląda się bliżej, w jaki sposób konflikt lub „problemy” wpłynęły na życie młodych ludzi i jakie postępy poczyniono, aby stworzyć pokój w Irlandii Północnej wspierany przez fundusze PEACE z Unii Europejskiej.

https://www.youtube.com/watch?v=rwkYkRKIAqw&feature=youtu.be

 

W raporcie tym młodzież spotkała się z lokalnymi radnymi z Mid Ulster Council i zapytała ich, co było główną atrakcją dla migrantów, którzy przybyli, mieszkali i pracowali w małej miejscowości Dungannon na obszarach wiejskich i jak według nich imigranci zostali przyjęci do obszaru.

https://www.youtube.com/watch?v=hdasK5Wzwtg&feature=youtu.be

 

Młodzież dowiaduje się od lokalnych radnych Mid Ulster Council, jakie kultury zamieszkiwały i pracowały w Dungannon i jak to się zmieniło przez ostatnie 10 lat. Odkrywają, że Dungannon ma dużą społeczność imigrantów, w tym wiele z Europy Wschodniej, Portugalii, Timoru Wschodniego, Syrii, Polski i Brazylii. Wielu sprowadza rodziny i próbują przyczynić się do rozwoju gospodarki.

https://www.youtube.com/watch?v=GRJTKyaOXYM

Młodzież zwróciła się do lokalnych radnych z Mid Ulster Council: „W społeczności, która już jest zróżnicowana, jakie przepisy zostały wprowadzone w odniesieniu do przesiedlonych migrantów”. Radni opisują cenny wkład, jaki pracownicy z innych regionów wywierają na gospodarkę i jak dzielą się jedzeniem i tradycjami kulturalnymi ze społecznością lokalną.

https://www.youtube.com/watch?v=QqXoT14KkS4

 

W sprawozdaniu tym radni z Mid Ulster Council opisują „jakie środki podjęła Rada, aby włączyć migrantów do społeczności”. Jednym z pozytywnych aspektów jest to, że migranci rozprzestrzeniają się po całym mieście i żyją w lokalnej społeczności. Oznacza to, że na każdej ulicy jest mieszanka narodowości, która naprawdę pomaga w integracji.

https://drive.google.com/file/d/1Y7NLAZooBanM1hV4Zy7DHGh0Q9JlXvy3/view

 

“Jak szkoły ewoluują w kształceniu dzieci migrantów?”
Edukacja jest niezwykle ważna, aby pomóc zmienić nasz sposób postrzegania. Radni wyjaśniają, w jaki sposób szkoły ewoluowały, aby zintegrować dzieci migrantów i edukować lokalne dzieci oraz zachęcać do akceptacji. Radni polecają szkołom dostosowanie się do zgromadzenia wszystkich społeczności w okolicy Dungannon. Szkoły prowadzą imprezy angażujące wszystkich rodziców w społeczności. We wrześniu szkoły świętują dzień języka UE, aby pomóc w dzieleniu się językiem i kulturą.

https://drive.google.com/file/d/1Xm_-9aqhu4FWv4msuL_eZf_nQITfnwNS/view

 

W tym raporcie młodzież dzieli się działaniami, które realizują jako wolontariusze, aby wspierać swoją lokalną społeczność, takimi jak malowanie płotów, znaków miejskich i prace plastyczne dla ogrodu sensorycznego dla dzieci z wadami wzroku.

https://www.youtube.com/watch?v=bBq9MEEaZ00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Rural Centre – Northern Ireland- UK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Bydgoszcz

Meet the group

All reports from polish group:

Report on identity from polish group

Polish group had a chance to meet international students of University of Economy in Bydgoszcz (Wyższa Szkoła Gospodarki – WSG) twice. Polish youth and international students have one thing in common – they are very active and creative! That’s why they...

Coming to France for youth exchange

Presentation of the polish group going to the youth exchange in France for Youth Made project More reports from this local group:...

Migration of polish youth

The video produced by polish group called “Migration” was inspired by current situation of young people all around Europe. Nowadays, only “sky is the limit”. Young people have many opportunities, they can easily move from one place to another, whether it’s...

polish youth and ukrainian integration

The polish youth group has produced a video report  connected with young citizens of Ukraine living in Poland. The aim of this report is to present Ukraine’s aspirations for closer integration with the EU, as well as to answer a question: “Who is a contemporary...

 

University of bydgoszcz – Poland

– + 33 (0)4 93 03 16 01 – joanna.wojtowicz@byd.pl

Nowe Horyzonty

Bułgarska grupa pracuje nad tematem migracji. Oto raport wideo.

New Horizons -Smolyan- Bulgaria

– + 33 (0)4 93 03 16 01 – novihori@gmail.com

Regionalna Agencja Innowacji

Grupa słowacka nadal pracuje nad swoim pierwszym raportem wideo. Możesz jednak rzucić okiem na filmik, w którym się przedstawiają.

RIA -Kosice- Słowacja

– +421 905 758 767 – ivan.pezlar@gmail.com

Šibenik – miasto w Chorwacji

 

Chorwacka grupa postanowiła wyprodukować swój pierwszy filmowy raport o młodzieży opuszczającej Sibenik, aby znaleźć lepsze możliwości w większych miastach. 

 

Chorwacja – miasto Sibenik

 

+385 22 431069 – kata.zganjer@sibenik.hr

Skellefteå – miasto w Szwecji


Szwedzka grupa przygotowała reportaż wideo na temat migracji. Co o tym myślą? Sprawdźmy!

Skellefteå Kommun -Västerbotten-Skellefteå- Szwecja

– +46 910 736 641 – jan.s.hult@skelleftea.se

Foyer Rural CEPAGE

Poznaj grupę

Wszystkie raporty francuskiej grupy:

Dissemination Event – France

Highlights of the dissemination event of Euro Youth MediaLab partnership in French and English More reports from this local group:...

Dissemination Event – France

Highlights of the dissemination event of Euro Youth MediaLab partnership in French and English More reports from this local...

Start of the journal „Media Lab Info”

The French local group present the first edition of their newspaper

The situation of isolated minors

Report about isolated minor including life-story and answer from Khadija

Call for newspaper

The french call for participation to a newspaper

Let’s talk about Europe

The french MediaLab group is debating about the migrant issue

Run like a girl

Inspired by the campaign „Run like a girl”

MediaLab’Info Newspaper

MediaLab’Info Newspaper

Youth Exchange about migration

Report from the youth exchange about migration

Puget-Théniers – Alpes-Maritimes  -Région PACA France – + 33 (0)4 93 03 16 01 – contact@foyer-rural-cepage.com

 

 

 

 

 

 

Euro-Net

 

 The Italian wishes for the European Union Migrants : what italian kids says about it

 


  • The italian youth group has produced a video report about their feeling concerning the european union..
  • The Italian youth group has also produced a video report related to the Migration issue in Italy. They give their opinion about Migrants..

 

Euro-Net – Potenza-Basilicata-Italy

 

– + 33 (0)4 93 03 16 01 – euro-net@memex.it

Regional Council of Pohjois-Savo

Experience of Voluntary European service Health policy in the EU
  • The finish youth group has made an interview with a young ladie who is doing a European Voluntary service in Finland. The EVS offers an opportunity of individual mobility to all youth in Europe.
  • The finish youth group has produced a video report related to the health choices in the european Union. They have met a european commissioner, Vytenis Andriukaitis and made an interview with him ;

Régional Council of Pohjois-Savo –  Kuopio -Pohjois-Savossa- Finland

– + 358 (0)44 7142 653 – jari.sihvonen@pohjois-savo.fi

ADEGUA

The spanish youth group has produced a video report related to the youngsters and social medias, how it affects their life, uses and risks,  and intergenerational differences in the perception of these.

The spanish youth group has produced a video report related to migration within the European Union.

 

ADEGUA – Baena -Andalusia- SPAIN +34 957 69 10 84 – rmoreno@adegua.com

The Rural Centre

The youth from Northern Ireland produced a video report  looking at the how the conflict or ‘troubles’ has influenced the lives of youth and the progress that has been made to create peace in Northern Ireland supported by PEACE funding from the European Union.

 

In this report the youth met with their local Councillors from Mid Ulster Council and asked them what has been the major attraction for migrants to come and live and work in a small town link Dungannon in a rural area and how they thought the migrants had been received to the area.

 

 

The youth find out from the local Councillors of Mid Ulster Council what cultures have come to live and work in Dungannon and how this has changed over the last 10years. They discover that Dungannon has a large migrant community including many Eastern European, Portuguese, East Timorese, Syrian, Polish and Brazilian. Many bring their families and try the town depends on them to contribute to the economy.

 

 

The youth asked the local Councillors from Mid Ulster Council ‚In a community that is already diverse, what provisions have been made for the relocated migrants’. The Councillors describe the valuable contribution that the workers from other regions make to the economy and how they have been able to share the food and cultural traditions with the local community.

 

In this report the Councillors from Mid Ulster Council describe ‘What measures the Council have taken to integrate migrants into the community”. One of the good things is that the migrants are spread across the town and live within the local community. This means that in every street there is a mixture of nationalities which really helps integration.

https://drive.google.com/file/d/1Y7NLAZooBanM1hV4Zy7DHGh0Q9JlXvy3/view

 

“How have schools evolved in educate migrant children?”
Education is extremely important to help change perceptions. The Councillors explain how schools have evolved to integrate migrant children and educate local children and encourage acceptance. The Councillors commend the schools for adapting to bring together all the communities in the Dungannon area. The schools run events to involved all the parents in the community. Schools celebrate EU language day in September to help share language and culture.

 

https://drive.google.com/file/d/1Xm_-9aqhu4FWv4msuL_eZf_nQITfnwNS/view

 

In this report the youth share the types of activities they carry out as volunteers to support their local community such as painting palyground fences, town signs and art work for a sensory garden for children with visual impairment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Rural Centre – Northern Ireland- UK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Bydgoszcz

Meet the group

All reports from polish group:

Report on identity from polish group

Polish group had a chance to meet international students of University of Economy in Bydgoszcz (Wyższa Szkoła Gospodarki – WSG) twice. Polish youth and international students have one thing in common – they are very active and creative! That’s why they...

Coming to France for youth exchange

Presentation of the polish group going to the youth exchange in France for Youth Made project More reports from this local group:...

Migration of polish youth

The video produced by polish group called “Migration” was inspired by current situation of young people all around Europe. Nowadays, only “sky is the limit”. Young people have many opportunities, they can easily move from one place to another, whether it’s...

polish youth and ukrainian integration

The polish youth group has produced a video report  connected with young citizens of Ukraine living in Poland. The aim of this report is to present Ukraine’s aspirations for closer integration with the EU, as well as to answer a question: “Who is a contemporary...

 

University of bydgoszcz – Poland

– + 33 (0)4 93 03 16 01 – joanna.wojtowicz@byd.pl

Nowe Horyzonty

Bułgarska grupa pracuje nad tematem migracji. Oto raport wideo.

New Horizons -Smolyan- Bulgaria

– + 33 (0)4 93 03 16 01 – novihori@gmail.com

Regionalna Agencja Innowacji

Grupa słowacka nadal pracuje nad swoim pierwszym raportem wideo. Możesz jednak rzucić okiem na filmik, w którym się przedstawiają.

RIA -Kosice- Słowacja

– +421 905 758 767 – ivan.pezlar@gmail.com

Šibenik – miasto w Chorwacji

 

Chorwacka grupa postanowiła wyprodukować swój pierwszy filmowy raport o młodzieży opuszczającej Sibenik, aby znaleźć lepsze możliwości w większych miastach. 

 

Chorwacja – miasto Sibenik

 

+385 22 431069 – kata.zganjer@sibenik.hr

Skellefteå – miasto w Szwecji


Szwedzka grupa przygotowała reportaż wideo na temat migracji. Co o tym myślą? Sprawdźmy!

Skellefteå Kommun -Västerbotten-Skellefteå- Szwecja

– +46 910 736 641 – jan.s.hult@skelleftea.se